Get Adobe Flash player

Căn cứ Thông báo số 29/TB-TTNNTH ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học về việc Tổ chức ôn kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 (nội bộ).

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo đến toàn thể sinh viên được biết:

- Kỳ ôn kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 (nội bộ) khóa ngày 12/5/2021 tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.

- Lý do: Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Cần Thơ./.