Get Adobe Flash player

Ngày khai giảng: 12/4/2021

* Anh văn A2:

Chương trình học: 150 tiết

Học phí: 1.200.000 đồng/khoá học/học viên

Thời gian học: Tối (2,3,4,5) hoặc Tối (2,4,6)  từ 18h15 đến 20h30

* Ứng dụng CNTT Cơ bản:

Chương trình học:

            - Hệ CĐ Sư phạm: 75 tiết

            - Hệ CĐ Ngoài Sư phạm: 45 tiết

Học phí:

            - Hệ CĐ Sư phạm: 600.000 đồng/khóa học/học viên

            - Hệ CĐ Ngoài Sư phạm: 360.000 đồng/khóa học/học viên

Thời gian học: Tối (2,3,4,5); Tối (2,4,6)  hoặc Tối (3,5) từ 18h15 đến 20h30

Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để được hướng dẫn.

Khai giảng lớp học Anh văn A2 và Ứng dụng CNTT CB ngày 03/9/2019

Học phí:

  * Anh văn A2: 1.200.000 đồng/khoá học/học viên

  * Ứng dụng CNTT Cơ bản:

            - Khóa 41 trở về trước - Tất cả các hệ: 600.000 đồng/khóa học/học viên

            - Khóa 42, 43 - Hệ CĐ Sư phạm và hệ Tc Sư phạm: 600.000 đồng/khóa học/học viên

            - Khóa 42, 43 - Hệ CĐ Ngoài Sư phạm: 360.000 đồng/khóa học/học viên

Ngày khai giảng: 03/9/2019

Thời gian học:Tối (2,3,4,5,6); Tối (2,3,4,5); Tối (2,4,6)  hoặc Tối (3,5) từ 18h15 đến 20h30

Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để được hướng dẫn.

Ngày khai giảng: 14/9/2020

* Anh văn A2:

Chương trình học: 150 tiết

Học phí: 1.200.000 đồng/khoá học/học viên

Thời gian học: Tối (2,3,4,5) hoặc Tối (2,4,6)  từ 18h15 đến 20h30

* Ứng dụng CNTT Cơ bản:

Chương trình học:

            - Hệ CĐ Sư phạm: 75 tiết

            - Hệ CĐ Ngoài Sư phạm: 45 tiết

Học phí:

            - Hệ CĐ Sư phạm: 600.000 đồng/khóa học/học viên

            - Hệ CĐ Ngoài Sư phạm: 360.000 đồng/khóa học/học viên

Thời gian học: Tối (2,3,4,5); Tối (2,4,6)  hoặc Tối (3,5) từ 18h15 đến 20h30

Chi tiết liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để được hướng dẫn.