THÔNG BÁO

LỊCH NGHỈ HỌC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN VÀ ANH VĂN A2

Khóa ngày 09/7/2018

Do trùng lịch thi khóa 42 trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch NGHỈ HỌC UD CNTT Cơ bản và Anh văn A2 cụ thể như sau:

I. Ứng dụng CNTT Cơ bản

+ Thứ 2 (09/7/2018):

         - Sáng: Các lớp học tại PM. 03 (xem chi tiết trong danh sách lớp)

         - Chiều: Các lớp học tại PM. 03, PM. 04 (xem chi tiết trong danh sách lớp)

 + Thứ 3 (10/7/2018):

         - Sáng: Các lớp học tại PM. 03, PM. 04 (xem chi tiết trong danh sách lớp)

 + Thứ 6 (13/7/2018): tất cả các lớp sáng và chiều.

II. Anh văn A2

+ Thứ 2 (09/7/2018):

         - Sáng: Các lớp Dịch vụ Pháp lý - AV (6) học tại P. 116

+ Thứ 3 (10/7/2018):

          - Sáng: Các lớp Dịch vụ Pháp lý - AV (6) học tại P. 116

 + Thứ 6 (13/7/2018): tất cả các lớp sáng và chiều.

III. Các lớp sẽ học bù vào thứ 7 trong tuần hoặc cuối khóa.