THÔNG BÁO

ĐIỀU CHỈNH LỊCH ÔN THI 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Khóa ngày 29/7/2018

Thời gian:     7h30 ngày 15/7/2018

Địa điểm:     Giảng đường 1

Đối tượng: Thí sinh đã đăng ký dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản khóa ngày 29/7/2018   

*Ghi chú: Ôn miễn phí cho tất cả thí sinh đã đăng ký dự thi.