- Để đảm bảo giờ học chính khóa cho sinh viên, thí sinh đã đăng ký thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 07/10/2017 sẽ thi vào ngày 12/11/2017.

- Thời gian nhận Giấy báo dự thi: trước ngày thi 03 ngày.