Thông báo khai giảng lớp Chứng chỉ A Anh văn khóa ngày 05/3/2018

- Thời gian học:Tối (2,4,6) hoặc tối (3,4,5) từ 18h30 đến 20h45

 - Nhận đăng ký từ ngày ra thông báo.